Poziv za predložitev predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta in člane Nadzornega odbora Občine Kobilje

28 December, 2018 - 15:33

DOLOČITEV ROKA ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Kobilje objavlja javni poziv za zbiranje predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora Občine Kobilje.

Rok za oddajo predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta Občine Kobilje in člane nadzornega odbora občine Kobilje je do četrtka 10.01.2019, do 12. ure (do te ure morajo predlogi prispeti na naslov občine). 

Seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo prejete predloge pregledala še isti dan po roku za oddajo predlogov kandidatov. Komisija bo do seje občinskega sveta občine Kobilje pripravila predloge za sestavo stalnih delovnih teles v občini, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Predloge lahko predlagajo: občinski svetniki, politične stranke in občani občine Kobilje.

 


1. UVODNA POJASNILA ZA POZIV

Občinski svet ima delovna telesa, to je odbore in komisije. Delovna telesa so stalna in občasna. Delovna telesa obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu predloge in mnenja. Mandatna doba stalnih delovnih teles traja štiri leta, mandatna doba občasnih delovnih teles pa je določena s sklepom o ustanovitvi. S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta. 

Člani odborov in komisij se imenujejo izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov. Delovno telo vodi predsednik, ki se imenuje izmed članov občinskega sveta. Predsednika delovnega telesa imenuje občinski svet. 

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. 

imenuje svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta. Če tudi na ta način ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa. 

Stalna delovna telesa Občine Kobilje so natančno definirana v statutu in poslovniku. 

V nadaljevanju so našteta posamezna delovna telesa občine Kobilje, za katera se zbirajo predlogi, ter njihove naloge in sestava.

 


2. DELOVNA TELESA

2.1. ODBORI IN KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA

Izvlečki iz statuta Občine Kobilje (19. člen, 20. člen, 21. Člen in 22. člen) – uvodna pojasnila

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.

Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

Odbori in komisije štejejo 3 do 7 članov. Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.


2.2. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA 

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
- Odbor za negospodarske dejavnosti,
- Odbor za gospodarske dejavnosti,
- Odbor za kmetijstvo,
- Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Statutarno pravna komisija.


ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
(61. člen Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje)

Odbor za negospodarske dejavnosti ima 6 članov (vsaj 3 svetnike +3 občane)

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarskih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, pred- sedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za negospodarske dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.


ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
(62. člen Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje)

Odbor za gospodarske dejavnosti ima 5 članov (vsaj 3 svetnike + 2 občana)

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarskih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za gospodarske dejavnosti lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.


ODBOR ZA KMETIJSTVO
(63. člen Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje)

Odbor za kmetijstvo ima 5 članov (vsaj 3 svetnike + 2 občana)

Odbor obravnava problematiko kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva, lovstva in ribištva, pospeševanje proizvodnje hrane, preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, vse predloge aktov iz pristojnosti občine na področju kmetijstva občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za kmetijstvo lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.


ODBOR ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
(64. člen Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje)

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora ima 5 članov (vsaj 3 svetnike + 2 občana)

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju varstva okolja in urejanja prostora, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujocˇemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
(65. člen Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje)

Statutarno pravna komisija sveta ima tri člane (vsaj 2 svetnike + 1 občan)

Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov.

Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik sveta.


3. NADZORI ODBOR

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.


4. NAVODILA ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV

Predlogi kandidatov se vlagajo izključno na priloženem obrazcu in morajo vsebovati naslednje podatke:
- naziv predlagatelja
- ime in priimek kandidata
- datum rojstva kandidata
- naslov kandidata
- poklic kandidata
- kratek opis razloga za predlog

Naslov pošiljanja:

OBČINA KOBILJE
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Kobilje 56
9227 Kobilje

Predloge je potrebno posredovati do četrtka, 10.01.2019, do 12. ure (do te ure morajo predlogi prispeti na naslov občine)

 

V pričakovanju Vaših predlogov, Vas lepo pozdravljamo.

Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Darko Horvat 

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku