Vzpostavitev športno medgeneracijskega centra

Vodilni partner operacije

Občina Kobilje
Kobilje 56
9227 Kobilje


Partnerji operacije

Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, Népi egyetem, Felnőttek és fiatalok továbbképzőintézete Lendva
Kidričeva ulica 1
9220 Lendava-Lendva
Športno društvo Kobilje
Kobilje 16a
9227 Kobilje

Društvo upokojencev Kobilje
Kobilje 35
9227 Kobilje

Društvo mladih Kobilje
Kobilje 56
9227 Kobilje

Pomurski razvojni zavod Beltinci
Ulica Štefana Kovača 11
9231 Beltinci

 

Tematsko področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev
 

Ukrep po SLR

Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture
 

Specifični cilj

Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijska udejstvovanja

 

Namen operacije

Poudarek projekta je na vzpostavitvi športno medgeneracijske infrastrukture, ki je trenutno v zelo slabem stanju in ne omogoča normalnega izvajanja aktivnosti (predvsem bo poudarek na površinah za preživljanje prostega časa v naravi, na prostem, ki bodo namenjene različnim ciljnim skupinam). Projekt pa prav tako spodbuja prenos znanja na inovativen način iz generacije na generacijo, s tesnim in neposrednim sodelovanjem med učečimi se. Obravnava skupne izzive in rešitve, povezane z upadanjem delovne sposobnosti, spretnosti ter interes za vključevanje ranljivih skupin. Trenutno je medgeneracijsko sodelovanje/učenje in aktivno preživljanje prostega časa na območju LAS pri dobrih ljudeh 2020 in celotni regiji na zelo nizki ravni. Prav tako se območje sooča z upadanjem rodnosti in posledično pospešenim staranjem prebivalstva. S projektom želimo trajno izboljšati in spodbuditi aktivno preživljanje prostega časa ter medgeneracijsko sodelovanje, pomoč in učenje, z aktiviranjem za iskanje novih možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje ter spodbuditi prostovoljsko angažiranost. Z vzpostavitvijo športno medgeneracijskega centra bomo zagotovili prostorske pogoje za izvedbo zastavljenih aktivnosti. Z vključevanjem ciljnih skupin v različne, ciljno usmerjene aktivnosti, želimo pri mladih dvigniti znanje in kompetence, ki jim bodo izboljšale konkurenčnost na trgu delovne sile, starejše pa aktivirati in spodbuditi za preživljanje aktivne starosti s poudarjanjem pomena prenosa njihovega znanja na mlajše generacije. Starejši so namreč nosilci tradicionalnih znanj, ki jih je potrebno prenesti na mlajše generacije, da se jih spodbudi k ohranjanju in obujanju tradicionalnih običajev, obenem pa je starejše potrebno spodbuditi k sprejemanju modernih znanj, da se bodo lažje vključili v sodobno družbo. Starejše v srednjem in poznem starostnem obdobju, ki so zaradi življenja v ruralnem okolju socialno izključeni in potrebujejo podporo pri ohranjanju socialnih aktivnosti, druženju in pomoč pri iskanju osnovnih informacij želimo povezati z mlajšimi. Starejši, ki živijo sami na podeželju, se namrečspopadajo z izzivi staranja, so socialno izključeni in se soočajo s številnimi stiskami. Menimo, da je projekt pomemben za območje LAS iz več razlogov, ki smo jih našteli zgoraj, prvenstveno pa zato, ker neposredno in posredno prispeva k več splošnih ciljev SLR LAS PDL 2020: izboljšuje življenjske razmere prebivalcev na območju LAS, izboljšuje družbeno povezanost in socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS.

Cilji operacije

Splošni cilji projekta so izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa, zaustavitev propadanja objekta in spodbujanje vseživljenjskega učenja . Z izvedbo projekta želimo doseči:
- popestritev športno medgeneracijske ponudbe z novo funkcionalno lokacijo (športno medgeneracijski center),
- organizacija in izvajanje delavnic (5 različnih delavnic na temo: varstva okolja, spodbujanja ročnih spretnosti, oživitve tradicionalne kulinarike, rokodelskih spretnosti, spodbujanja samooskrbe)
- organizacija dogodkov (5 različnih dogodkov na temo: ohranjanje običajev (žetev), športni dogodki (pikado, kegljanj, nočni tek); prenos znanja iz ene generacije na drugo).
Čeprav projekt ne bo neposredno ustvarjal novih zaposlitev pa bodo rezultati projekta ustvarjali pogoje za nove zaposlitve; na tak način računamo, da bi se zaradi projekta do leta 2020 v občini lahko samozaposlile vsaj 3 osebe.

Rezultati operacije

-1. adaptiran/saniran objekt
- 1. fitnes oz. prostor za statično kegljanje
- 5 dogodkov in
- 5 delavnic.

Obdobje izvajanja operacije

29.03.2018 - 30.09.2019
 

Celotna vrednost operacije v EUR

77.750,91 
 

Znesek sofinanciranja v EUR

49.508,53