Vzpostavitev športno medgeneracijskega centra

Predmet javnega naročila je prenova pritličja obstoječega objekta, za potrebe športno medgeneracijskega centra. Uredi se nov vhod, tlaki, ometi, novo stavbno pohištvo in energetska prenova (fasada).

Za dostop do obravnavanega objekta se uporabi obstoječ cestni priključek, z občinske ceste. Na zelenici ob igrišču z mivko se uredi pokrit fitnes oz. prostor za statično kegljanje. Prav tako se uredijo dostopne poti in razsvetljava za igrišče z mivko in površine ob njem. Podrobne tehnične specifikacije so razvidne iz objavljenih načrtov projektne dokumentacije in ponudbenega predračuna Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigenca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si). Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 18.06.2018 do 09:00 ure. Menično izjavo (obrazec 5, 6 in 7) in bianco menico morajo ponudniki predložiti v fizični obliki na naslov naročnika: Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v zaprti ovojnici, na katero mora ponudnik navesti naslov naročnika, oznako »Ne odpiraj – ponudba«, oznako javnega naročila: »01JN/2018/OK-RD« in naslov pošiljatelja na hrbtni strani. Dokumente lahko ponudnik izroči na naslovu osebno, če pa jih pošlje po pošti, morajo dokumenti prispeti na naslov naročnika do 18.06.2018 do 09:00. Druge dokumentacije se ne predlaga v fizični obliki, če bo skupaj s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe predložena še kakršna koli druga dokumentacija, se ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl.

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrob...

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku