Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini Kobilje

5 Oktober, 2018 - 14:38

Na podlagi 8. člena zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.list RS št. 41/07,103/07, 105/08, 11/11, 28/11 Odl. US: U-I67/09-27, Up-316/09-19 in 98/13) in 28. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) objavljam naslednje


POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini Kobilje v času volilne kampanje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana


1.
Občina Kobilje ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju besedila: organizatorji) za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018, brezplačna plakatna mesta

V času volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev 2018 - volitve župana, članov občinskega sveta v Občini Kobilje, ki bodo 18. novembra 2018, so za volilno-propagandna sporočila na območju Občine Kobilje zagotovljena brezplačna in dodatna plakatna mesta.

Občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja plakatno mesto s plakatno površino Š 70 cm x V 100 cm.

Žrebanje plakatnih mest je javen in ga opravi Občinska uprava Občine kobilje.

Brezplačna plakatna mesta so na naslednjih lokacijah
LOKACIJA 1: Športni center
LOKACIJA 2: Pri trgovini
LOKACIJA 3: Most pri občini
LOKACIJA 4: Gornji most
LOKACIJA 5: Malo Kobilje

Na eni lokaciji (plakatnem mestu) sta lahko na eni strani panoja oz. plakatnega mesta največ dva plakata max. dimenzije Š 70 cm x V 100 cm.

2.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 1. točke teh pogojev je dovoljeno s soglasjem lastnika oz. upravljavca objektov ali zemljišč.


3.
Lepljenje plakatov je prepovedano na drevesih, na prometni signalizaciji, prometni opremi, na notranjih in zunanjih površinah izložb, oken, vrat, sten vetrolovov ipd.

Za postavitev transparentov, za katere so zaradi njihove lokacije ali tehničnih zahtev, potrebna soglasja ali dovoljenja, mora podati soglasje ali dovoljenje tudi zato pristojni organ. Na drogove javne razsvetljave ni dovoljeno obešati transparentov in plakatirati.

Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate.

4.
Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z oznako »Ne odpiraj - Plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih – lokalne volitve 2018« morajo organizatorji volilne kampanje oddati najkasneje do četrtka 18. oktobra 2018 do 12.00 ure na naslov Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje. Občina Kobilje bo štela za veljavne tudi vloge strank, ki bodo prispele po elektronski pošti na naslov obcina@kobilje.si.

Organizatorjem volilne kampanje, ki ne bodo podali vloge do navedenega roka, Občina Kobilje ne zagotavlja plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih, navedenih pod točko 1.

5.
Občina Kobilje bo določila število plakatnih mest v odvisnosti od števila prijavljenih organizatorjev. Razporeditev oglaševalskih mest na predvidenih lokacijah bo določena z žrebom. Žrebanje plakatnih mest bo 19.10.2018 ob 9. uri v sejni sobi Občine Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje

6.
Plakatiranje in odstranjevanje plakatov na določenih brezplačnih plakatnih mestih opravljajo organizatorji sami na lastne stroške. Pred namestitvijo plakatov mora biti vsak plakat opremljen z žigom občine, ki ga organizator pridobiti v občinski upravi. Informacije na tel: 02 579 92 20.

Organizatorji volilne kampanje so dolžni najkasneje 15 dni po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest. Po poteku tega roka lahko Medobčinski inšpektorat in redarstvo odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu z določili ZVRK. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.

7.
Pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani www.kobilje.si in oglasni deski Občine Kobilje

 

Številka: 01/2018-RŠ

Datum: 05.10.2018

 

Občina Kobilje

Robert Ščap l.r.

Župan

Datoteke

PriponkaVelikost
PDF icon pogoji_brazplacna_plakatna_mesta.pdf205.94 KB

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku