5. redna seja

Dnevni red

V A B I L O

                                                                                                               

na 5. redno sejo Občinskega sveta občine Kobilje,

ki bo v torek 27. avgusta 2019 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi občine Kobilje

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje in 1. izredne seje

2. Realizacija/uresničevanje sklepov

3. Obravnava vloge za soglasje k oblikovanju oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Kobilje za šolsko leto 2019/2020, Poročevalka: Ludvika Gjerek, ravnateljica OŠ Kobilje

4. Obravnava predloga ekonomske cene za Vrtec pri OŠ Kobilje od 1.9.2019, Poročevalka: Ludvika Gjerek, ravnateljica OŠ Kobilje

5. Obravnava prošnje za sredstva za dodatno strokovno pomoč v oddelku s trojno kombinacijo, Poročevalka: Ludvika Gjerek, ravnateljica OŠ Kobilje

6. Obravnava in sprejem rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2019, Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

7. Obravnava in sprejem predloga dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine     Kobilje – druga obravnava

8. Obravnava in sprejem predloga sprememb Statuta Občine Kobilje

9. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Kobilje

10. Predlogi in pobude

11. Razno